حضور استاد تقی آزادارمکی در دفتر انتشارات و فروشگاه اندیشه احسان

دکتر آزادارمکی هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است و تاکنون کتاب‌های بسیاری در زمینه جامعه‌شناسی تألیف کرده است.

 دی‌ماه ۱۳۹۹

تاریخ انتشار :
شنبه 6 دی

حضور استاد تقی آزادارمکی در دفتر انتشارات و فروشگاه اندیشه احسان

دکتر آزادارمکی هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران است و تاکنون کتاب‌های بسیاری در زمینه جامعه‌شناسی تألیف کرده است.

 دی‌ماه ۱۳۹۹