حضور استاد محمدرضا بلیاد 

      ✅ دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی
      ✅ مدیر کلینیک مشاوره رهنمون
      ✅ عضو هیات علمی و
            مدیر گروه روانشناسی عمومی
            دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 در دفتر انتشارات و فروشگاه اندیشه احسان

  روز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹
 

تاریخ انتشار :
یکشنبه 22 تیر

حضور استاد محمدرضا بلیاد 

      ✅ دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی
      ✅ مدیر کلینیک مشاوره رهنمون
      ✅ عضو هیات علمی و
            مدیر گروه روانشناسی عمومی
            دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 در دفتر انتشارات و فروشگاه اندیشه احسان

  روز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹